Regulamin

§ 1 Dane Sprzedawcy

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.coinsfromworld.com jest prowadzony przez Coins From World Marian Fabiś z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 14/3, 61-838 Poznań, NIP: 778-141-43-48, numer REGON: 301566102

Dane kontaktowe:

Coins From World Marian Fabiś

Ul. Wrocławska 14/3

61-838 Poznań

Adres e-mail: office@coinsfromworld.com

Telefon kontaktowy: (+48) 602-184-564

§2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Coins From World Marian Fabiś pod adresem www.coinsfromworld.com

2) Regulamin- oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego Coins From World.

3) Klient- osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która składa Zamówienie.

4) Konsument- osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową

5) Sprzedawca- Coins From World Marian Fabiś, ul. Wrocławska 14/3, 61-838 Poznań, NIP: 778-141-43-48.

6) Towar- produkty dostępne za pośrednictwem Sklepu.

7) Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, e-maila lub telefonu określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, e-maila lub telefonu towarów będących przedmiotem zamówienia;

8) Cennik wysyłki- zestawienie dostępnych rodzajów dostawy Towarów i ich koszty, znajdujące się pod adresem http://coinsfromworld.com/pl/content/1-delivery

9) Wysyłka- rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika oraz kosztów dostawy wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem http://coinsfromworld.com/pl/content/1-delivery

10) Koszyk- lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

11) Płatność- metoda dokonania zapłaty za towar i wysyłkę wymieniona w zakładce „Płatności” znajdującej się pod adresem http://coinsfromworld.com/pl/content/5-secure-payment

12) Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta

13) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne

Sklep prowadzi następujące usługi:
1) Sprzedaż towarów będących w ofercie Sklepu za pośrednictwem strony www.coinsfromworld.com, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa),

2) Informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (newsletter).

Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składania za jego pośrednictwem Zamówień, a także zawierania umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie złożonych Zamówień, zasady wykonania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego www.coinsfromworld.com nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
Klient może zmienić walutę z Polskich Złotych na następujące waluty: Euro / Funty Brytyjskie / Amerykańskie Dolary. Ceny te nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty te doliczane są osobno.
Informacje o kosztach wysyłki każdorazowo podawane są w trakcie składania zamówienia (przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia) i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
Ceny towarów prezentowanych w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmienionej ceny.
Coins From World stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer firmy Coins From World na dysku twardym urządzenia Klienta. Stosowanie plików “cookies” ułatwia prawidłowe działanie Sklepu. „Cookies” nie służą identyfikacji Klientów i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Klient może samodzielnie zarządzać mechanizmem „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, poprzez zaakceptowanie obsługi „cookies”, określenie ustawień różnych typów „cookies”, ich usuwanie lub blokowanie. Wyłączenie plików cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

§ 4 Wymagania dotyczące Klienta

Klient powinien przed złożeniem zamówienia kliknąć w „Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia”
Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu (komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet), przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa Java Script i akceptujące pliki „cookies”: Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
Klient dokonujący zamówienia Towaru poprzez Sklep lub e-mail musi posiadać aktywne konto poczty e-mail.
Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
1) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 5 Rejestracja i logowanie

Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie. Rejestracja i założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
Konto Klienta pozwala na złożenie zamówienia po zalogowaniu, dodawanie produktów „do ulubionych”, śledzenie statusu złożonego zamówienia, przeglądania historii zamówień.
Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Rejestracja w Sklepie polega na utworzeniu w systemie Sklepu Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Sklepie Coins From World wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Rejestracja zostanie zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej, Klient może zalogować się na swoje Konto, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Klient może usunąć Konto Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie Coins From World żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail, który jest zarejestrowany w Sklepie. Rezygnację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@coinsfromworld.com lub w formie pisemnej na adres pocztowy Coins From World wskazany w § 1 punkt 1 niniejszego Regulaminu.
Coins From World może (z zachowaniem 14-sto dniowego terminu wypowiedzenia) wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z powodu:
1) korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

Coins From World może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie ww. usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Klienta w Sklepie internetowym.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego. Wyżej wymieniony fakt wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 6 Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy (po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu), jak również e-mailem na adres: office@coinsfromworld.com oraz telefonicznie pod nr (+48) 602-184-564. Przez stronę internetową oraz przez e-mail zamówienia mogą być składane 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne mogą być składane w godzinach funkcjonowania biura, tj. od godz. 9:00. do 19:00
Złożenie zamówienia możliwe jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednią zgodę przed sfinalizowaniem zamówienia. Brak powyższej akceptacji spowoduje niemożliwość nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego Coins From World.
Dokonanie zakupu towaru jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji transakcji oraz akceptacją polityki prywatności i ochrony danych osobowych opublikowanej w zakładce „Polityka prywatności”.
Kupujący za pośrednictwem Strony lub e-maila zobowiązany jest podać adres e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni oraz zamówienia budzące wątpliwości nie będą realizowane.
W przypadku towarów, których nie ma na magazynie oraz które dostępne są na zamówienie, cena podana na stronie Sklepu może ulec zmianie. Klient zainteresowany towarem dostępnym na zamówienie, zostanie poinformowany o cenie takiego produktu.
W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej E-sklepu skompletować zamówienie (poprzez “dodaj do koszyka”), wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia danymi osobowymi i danymi do wysyłki, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
Częścią procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta tych jego danych osobowych, które w formularzu zamówienia oznaczone są jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta (przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
W trakcie składania zamówienia (w tym przed i w chwili złożenia przez Klienta zamówienia) podawana jest informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
Klient może modyfikować zamówienie w trakcie procedury jego składania do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Modyfikacja może w szczególności polegać na zmianie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu i miejsca jego dostawy, sposobu płatności za zamówienie oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w Coins From World oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia
Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Konta Klienta potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie automatycznej wiadomości na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
Coins From World może odmówić przyjęcia lub realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
1) towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia;

2) realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu,

3) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,

4) osoba składająca zamówienia nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Coins From World swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia.

5) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia.

Sklep niezwłocznie poinformuje o Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych w ust. 14, na adres e-mail, podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta w Sklepie, jeśli złożył on zamówienie poprzez Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w całości lub części informując o tym Sklep za pośrednictwem poczty e-mail albo w formie pisemnej na adres pocztowy Coins From World wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Jeśli z powodu wskazanego w § 6 pkt. 14 niniejszego regulaminu Klient anuluje zamówienie w całości lub części, Coins From World niezwłocznie zwróci zapłaconą przez Klienta cenę lub- w przypadku rezygnacji z części zamówienia- jej odpowiednią część. Płatność zostanie zwrócona Klientowi w taki sam sposób, w jaki Klient jej dokonał, chyba, że Klient wyrazi zgodę na zwróć płatności w inny sposób.

§ 7 Sposoby płatności

Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny (szczegóły płatności dostępne są w zakładce „Płatność” dostępnej pod adresem http://coinsfromworld.com/pl/content/5-secure-payment):
1) płatność za pobraniem- płatność przy odbiorze zamówienia (możliwa tylko przy dostawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

2) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

3) płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay- płatność przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry),

4) płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay oferowanego przez Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

5) płatność na konto bankowe sklepu.

Płatności ceny i kosztów wysyłki należy dokonać do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na koto bankowe sklepu (Coins From World Marian Fabis ul. Wrocławska 14/3, 61-838 Poznań. Nr konta 03 2490 0005 0000 4500 6529 1024) uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.
Zamówienie opłacone za pomocą systemu Dotpay.pl uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili pozytywnej autoryzacji płatności.
Zamówienie w opcji za pobraniem jest przekazane do realizacji natychmiast po zarezerwowaniu odpowiednich produktów na stanach magazynowych.
Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 7 dni od otrzymania od Coins From World wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

§ 8 Dostawa

Informację o sposobie dostawy, kosztach i czasie realizacji zamówienia znajdą Państwo w zakładce „Dostawa” znajdującej się pod adresem http://coinsfromworld.com/pl/content/1-delivery. Postanowienia znajdujące się w ww. zakładce stanowią integralną część regulaminu sklepu.
Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. Szczegółowe informacje znajdują się w „Dostawa” znajdującej się pod adresem http://coinsfromworld.com/pl/content/1-delivery.

§ 9 Rękojmia

Coins From World zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny.
Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub prawne Klientowi przysługuje prawo do jego reklamacji.
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
Reklamacja z tytułu Rękojmi może zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@coinsfromworld.com.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie adres e-mail kupującego,

2) przedstawienie potwierdzenia zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,

4) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Coins From World dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
Sklep nie odbiera przesyłek „za pobraniem”.,
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Coins From World zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sklep rozpoznaje reklamację nie później w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli niezwłoczna naprawa okaże się niemożliwa, będzie nadmiernie niedogodna lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Jeśli kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy, która:
1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

3) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. niniejszego Regulaminu. O odstąpieniu od umowy należy poinformować Coins From World, przesyłając jednoznaczne Oświadczenie na adres: Coins From World Marian Fabiś Ul. Wrocławska 14/3, 61-838 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Sklepu: office@coinsfromworld.com
Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie ww. oświadczenia przed jego upływem.
Jeżeli Konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Coins From World przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Coins From World lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Coins From World zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: Coins From World Marian Fabiś Ul. Wrocławska 14/3, 61-838 Poznań.
Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy Coins From World niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Coins From World.
Zwrot płatności zostanie dokonany przez Coins From World przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Coins From World może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Coins From World.

3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Coins From World, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 800 889 866 – to numer infolinii konsumenckiej, która umożliwia każdemu konsumentowi w Polsce dostęp do pomocy prawnej. Prawnicy odpowiadają także na pytania konsumentów pod adresem porady@dlakonsumentow.pl.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1) https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

2) https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3) https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1364

Sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny).
Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 12 Polityka prywatności i dane osobowe

Informację o Polityce Prywatności i danych osobowych znajdą Państwo w zakładce „Polityka Prywatności” znajdującej się pod adresemhttp://coinsfromworld.com/pl/content/2-privacy-policy. Postanowienia znajdujące się w ww. zakładce stanowią integralną część regulaminu sklepu.

§ 13 Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.coinsfromworld.com
Klient może w dowolnym momencie bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub naciskając na link „Zrezygnuj z newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
Wypisanie z newslettera może nastąpić w dowolnej chwili i jest realizowane w sposób automatyczny z natychmiastowym skutkiem. Jednakże w dowolnym momencie można zapisać się do newslettera ponownie, przechodząc od początku procedurę zapisu.
Po wypisaniu z newslettera Coins From World oświadcza, iż nie będzie wysyłał na ten adres jakichkolwiek wiadomości e-mail.
W przypadku problemów z zapisaniem się lub wypisaniem się, a także w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji na tematy związane z newsletterem użytkownik powinien się zwrócić do Administratora pod adresem e-mail office@coinsfromworld.com
§ 14 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.coinsfromworld.com, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa, w szczególności przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresemhttp://coinsfromworld.com/pl/content/3-terms-and-conditions-of-use oraz w siedzibie Coins From World. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
Coins From World zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.coinsfromworld.com wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja te będzie znajdowała się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.coinsfromworld.com przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informację zawierającą zestawienie zmian Regulaminu.
Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, chyba, że Klient ten nie akceptuje zmian Regulaminu i poinformuje Coins From World w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 5 niniejszego Regulaminu.
W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2015 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załączniki regulaminu:

– Załącznik nr 1- Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

– Załącznik nr 2- Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli dokonali Państwo zakupu w Sklepie internetowym, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba

trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części –w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Coins From World o odstąpieniu od umowy. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Coins From World Marian Fabiś ul. Wrocławska 14/3, 61-858, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@coinsfromworld.com

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni kalendarzowych od odbioru zakupionego Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani dostarczyć Coins From World zwracany towar na własny koszt w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Coins From World o odstąpieniu od umowy. Towar należy wysłać na adres: Coins From World Marian Fabiś ul. Wrocławska 14/3, 61-858.

2.Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Coins From World zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Coins From World), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Coins From World o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte podczas transakcji zakupu Towaru, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na zwrot przy użyciu innego sposobu płatności; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Coins From World może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Coins From World Marian Fabiś

Ul. Wrocławska 14/3

61-838 Poznań

office@coinsfromworld.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………

….…………………………

Podpis konsumenta(-ów) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.