Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO COINSFROMWORLD.PL

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym www.coinsfromworld.pl (dalej zwanym: Sklepem internetowym), w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies.

I. DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Marian Fabiś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marian Fabiś „Coins From World”, ul. Wrocławska 14/3, 61-838 Poznań, NIP 778-141-43-48, REGON 301566102, adres poczty elektronicznej: office@coinsfromworld.com oraz numer telefonu kontaktowego: 602-184-564 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie usługodawcą Sklepu internetowego i sprzedawcą.

 2. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe są przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) oraz przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

  • wykonanie zawartej umowy sprzedaży – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing, marketing bezpośredni, w tym profilowanie) – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (min. podatkowych lub rachunkowych) – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora) – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do utworzenia konta klienta i złożenia zamówienia w naszym Sklepie internetowym. Podane w tym celu dane, używane są przez nas do realizacji Państwa zamówienia, umożliwienia płatności za zamówienie, przekazywania Państwu informacji o statusie zamówienia i dostawy, wystawienia faktury, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, umożliwienia skorzystania Państwu z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, obsługi klienta.

  W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • adres e-mail;
  • imię i nazwisko klienta (lub osoby podanej do realizacji zamówienia);
  • adres (klienta lub osoby podanej do realizacji zamówienia);
  • numer telefonu (klienta lub osoby podanej do realizacji zamówienia);
  • informacje dotyczące płatności (opcjonalnie);
  • w przypadku przedsiębiorców: NIP, REGON, nazwa firmy;

  Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta klienta, złożenia zamówienia lub jego realizacji.

  W przypadku zapisania się przez Państwa do naszego Newslettera, przetwarzamy podany do tego adres e-mail w celu wysyłania Państwu ofert lub informacji o promocjach.

 3. Czas przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których te dane są przetwarzane, przede wszystkim w celu realizacji zobowiązań umownych i ustawowych Administratora. Z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa (w tym w szczególności podatkowych oraz rachunkowych) a także z uwagi na długość okresów przedawnienia, Państwa dane przechowywać będziemy nie dłużej, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora oraz przeciwko Administratorowi. W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

  Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych, przechowywać będziemy do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku plików cookies, dane osobowe przechowywane będą do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki. Z uwagi na fakt, że usunięcie tych plików nie zawsze jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych uzyskanych za ich pośrednictwem, mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych uzależnione jest od wyrażonej przez Państwa zgody, dane te mogą być przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie ona cofnięta.

  Po upływie okresu przechowywania, Państwa dane zostaną usunięte ze wszystkich systemów oraz nośników, jakie były użyte przez Administratora do ich przechowywania.

 4. Profilowanie danych osobowych

  Administrator, w celu marketingu, personalizacji i dostosowania treści do Państwa preferencji, może w niektórych przypadkach wykorzystywać profilowanie. Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, pozwalające nam analizować zachowanie klientów, zapoznawać się z ich preferencjami oraz poznać oczekiwania klienta. Będzie to zwykle wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne.

 5. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, takim jak firmy kurierskie/przewozowe, operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, prawne itp. Szanujemy Państwa dane, więc przekazywać będziemy jedynie w niezbędnym zakresie, przede wszystkim gdy jest to konieczne do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  Państwa dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W niektórych przypadkach dane te mogą być przesyłane także do krajów spoza EOG i tam przetwarzane. Przesyłanie danych osobowych jest wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki niektóre z podmiotów tam zlokalizowanych zapewniają ochronę danych w ramach tzw. Tarczy Prywatności – programu Privacy Shield. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule ochrony danych, przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

 6. Prawa klienta

  W każdym czasie mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przenoszenia dostarczonych Administratorowi danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przesyłanie informacji handlowych

  Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody.

 8. Sposób zabezpieczenia danych osobowych

  W celu ochrony Państwa danych osobowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Administrator zabezpiecza Państwa dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym przetwarzaniem, modyfikowaniem, utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem albo pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną. Ochrona odbywa się min. poprzez stosowanie Certyfikatu SSL w naszym sklepie internetowym czy też zabezpieczeniem dostępu do konta klienta loginem oraz hasłem. Należy jednak podkreślić że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i ich przechowywania nie jest w całkowicie bezpieczny.

 9. Zmiana Polityki Prywatności

  Niniejsza Polityka Prywatności może zostać przez Administratora w przyszłości zmieniona. Może to być podyktowane min. zmianą obowiązujących przepisów prawa, stosowanych technologii, standardów i innych wymagań czy też rozwoju funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną. Nowa wersja Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez umieszczenie jej w naszym sklepie internetowym. Data wprowadzenia nowej Polityki Prywatności, a więc data rozpoczęcia jej obowiązywania, każdorazowo będzie znajdowała się w treści dokumentu.

 10. Data obowiązywania Polityki Prywatności

  Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.

II. PLIKI COOKIES

Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, szczegółowo określony w Polityce Prywatności. Z Administratorem skontaktować się można telefonicznie, pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dane kontaktowe Administratora wskazane są na wstępie Polityki Prywatności. Istnieje także możliwość skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na w sklepie internetowym.

 1. Czym są pliki cookies

  Pliki cookies to niewielkie pliki (informacje), wysyłane przez stronę internetową www.coinsfromworld.com, zapisywane na urządzeniu końcowym – komputerze, smartfonie, laptopie. Parametry ciasteczek pozwalają jedynie na odczytanie zawartych w nich informacji serwerowi, który je utworzył.

 2. Do czego używane są cookies

  Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz ułatwiają korzystanie z niej, poprzez zapamiętywanie Państwa ustawień, preferencji czy udostępnianie Państwu spersonalizowanych treści. Cookies mogą być używane min. do zapamiętywania haseł i loginów czy automatycznego uzupełniania formularzy. Wykorzystujemy je do optymalizacji i zwiększenia użyteczności naszej strony internetowej, tak, aby Państwa urządzenie końcowe wyświetlało ją poprawnie. Pliki cookies używane są przez nas także w celach statystycznych. Korzystamy przy tym z rozwiązań Google, w tym Google Analytics. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

 3. Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookie

  Za pomocą plików cookies zbierane są przez nas anonimowe dane statystyczne, których zadaniem jest ułatwienie korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają identyfikację Państwa przeglądarki internetowej lub urządzenia. Poza adresem IP (numer identyfikacyjny komputera lub serwera w sieci), co do zasady nie zbieramy o Państwu żadnych danych pozwalających bezpośrednio na identyfikację.

  Niektóre informacje, mogą zostać powiązane z konkretną osobą a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji zastosowanie znajdą postanowienia Polityki Prywatności.

 4. Rodzaje stosowanych plików cookies

  Pliki cookies stosowane w naszym sklepie internetowym są to pliki sesyjne (tymczasowe – wygasające po zakończeniu sesji przeglądarki) oraz stałe (pozostają zapisane w pamięci przeglądarki na danym na urządzeniu przez określony czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia).

  W ramach naszego sklepu internetowego, stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies – konieczne do korzystania z naszego sklepu internetowego;
  • pliki cookies poprawiające wydajność – umożliwiają zbieranie Administratorowi informacji o sposobie korzystania ze sklepu internetowego;
  • usprawniające działanie i obsługę sklepu internetowego – umożliwiają Administratorowi zapisywanie opcji wybieranych przez Państwa (np. język, waluta) oraz Państwa preferencji np. w zakresie wyglądu sklepu internetowego;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z naszego sklepu internetowego;
  • pliki cookies umożliwiające dostarczanie Państwu spersonalizowanych treści reklamowych;
  • mogą być także stosowane pliki cookies podmiotów zewnętrznych – np. reklamodawców, firm lub dostawców usług współpracujących z naszym sklepem internetowym (np. Google AdWords czy Google Analytics). Ten rodzaj plików cookie pozwala na dostosowanie wyświetlanych Państwu reklam w sposób bardziej spersonalizowany.
 5. Zarządzanie plikami cookie

  Mogą Państwo zarządzać wszystkimi plikami cookie, w tym usunąć je w dowolnej chwili.

  W większości przeglądarek internetowych możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookie. Wiele z nich domyślnie dopuszcza przechowywanie „ciasteczek”. W większości przeglądarek istnieje możliwość samodzielnej konfiguracji akceptowania oraz odrzucania plików cookie w zależności od konkretnej witryny. Pozwala to kontrolować kwestie prywatności oraz zablokować niechciane pliki cookie. Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z ustawieniami plików cookie w Państwa przeglądarkach.

  W celu usunięcia plików cookie, należy wyczyścić historię ustawień przeglądarki (wyczyścić dane przeglądania) na urządzeniu. W ten sposób mogą Państwo utracić zapisane już informacje, takie jak np. dane logowania.

  Możliwe jest także zablokowanie umieszczenia plików cookie na Państwa urządzeniu, jednakże w takim przypadku koniecznym może być każdorazowe ustawianie preferencji czy haseł na stronie internetowej na nowo. Część usług lub funkcji strony internetowej może nie działać lub nie wyświetlać się poprawnie. Ograniczenie stosowania na naszej stronie plików cookie może wpłynąć na poprawność jej wyświetlania.

 6. Zmiana Polityki Plików Cookies

  Niniejsza Polityka Plików Cookies może zostać przez Administratora w przyszłości zmieniona. Może to być podyktowane min. zmianą obowiązujących przepisów prawa, stosowanych technologii, standardów i innych wymagań czy też rozwoju funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną. Nowa wersja Polityki Plików Cookies będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez umieszczenie jej w naszym sklepie internetowym. Data wprowadzenia nowej Polityki Plików Cookies, a więc data rozpoczęcia jej obowiązywania, każdorazowo będzie znajdowała się w treści dokumentu.

 7. Data obowiązywania Polityki Plików Cookies

  Niniejsza wersja Polityki Plików Cookies obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.